360°
090 888 6066

Mặt bằng tổng thể các Phân khu

Mặt bằng tổng thể các Phân khu

Mặt bằng TMDV FLOOR 1

 • Thương Mại Dịch Vụ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

G1

2 Tầng

LL: 56.0

TT: 60.1

02

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

04

H3

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

05

H2

3 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

06

H1

3 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.4

14

G20

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

15

G22

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.6

Block B

01

G1

2 Tầng

LL: 56.0

TT: 60.1

02

G19

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G18

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

04

G18

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

05

G23

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

06

G7

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.4

14

G21

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

15

G11

2 Tầng

LL: 58.1

TT: 60.1

SV: 15.2

16

G24

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

17

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

18

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.6

Block C

01

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.3

02

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

04

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

05

G24

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

06

G11

2 Tầng

LL: 58.1

TT: 59.9

SV: 15.2

07

G12

2 Tầng

LL: 52.9

TT: 54.9

SV: 8.5

08

G13

2 Tầng

LL: 45.0

TT: 47.9

SV: 8.0

09

G14

2 Tầng

LL: 46.6

TT: 49.4

SV: 8.4

10

G15

2 Tầng

LL: 52.1

TT: 55.1

SV: 8.4

11

G16

2 Tầng

LL: 50.1

TT: 53.2

SV: 7.9

12

G17

2 Tầng

LL: 68.0

TT: 70.2

SV: 8.0

13

K1

4 Tầng

LL: 67.5

TT: 70.0

SV: 11.0

14

K2

4 Tầng

LL: 63.1

TT: 65.6

SV: 10.3

15

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.7

16

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

17

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

18

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

19

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 9.2

20

K4

4 Tầng

LL: 46.6

TT: 48.5

SV: 9.3

21

K5

4 Tầng

LL: 36.2

TT: 38.1

SV: 9.8

22

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 13.6

23

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 23.6

24

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 44.7

25

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 62.1

26

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

27

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

28

G1

2 Tầng

LL: 56.6

TT: 61.1

29

F1

1 Tầng

LL: 141.6

TT: 149.7

Block D

01

G1

2 Tầng

LL: 56.6

TT: 61.1

02

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

04

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

05

G2

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

06

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

07

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

08

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

11

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

12

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

13

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

14

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

15

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.3

Block E

01

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.6

02

G1

2 Tầng

LL: 55.5

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.5

TT: 59.6

04

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

05

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

06

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.7

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

14

G9

2 Tầng

LL: 76.2

TT: 80.9

15

G10

2 Tầng

LL: 70.4

TT: 74.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 61.6

Mặt bằng TMDV FLOOR 2

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

04

H3

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

05

H2

3 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.7

06

H1

3 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

SV: 5.1

13

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

14

G20

2 Tầng

LL: 125.4

TT: 133.3

15

G22

2 Tầng

LL: 137.5

TT: 145.4

16

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

Block B

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G19

2 Tầng

LL: 67.9

TT: 71.9

03

G18

2 Tầng

LL: 76.4

TT: 80.8

04

G18

2 Tầng

LL: 76.5

TT: 80.8

05

G23

2 Tầng

LL: 99.8

TT: 106.2

06

G7

2 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.4

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.4

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

13

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

14

G21

2 Tầng

LL: 98.4

TT: 105.9

15

G11

2 Tầng

LL: 75.6

TT: 80.0

16

G24

2 Tầng

LL: 106.3

TT: 114.6

17

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

18

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

Block C

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

04

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

05

G24

2 Tầng

LL: 102.5

TT: 110.8

06

G11

2 Tầng

LL: 75.6

TT: 80.0

07

G12

2 Tầng

LL: 85.3

TT: 89.3

08

G13

2 Tầng

LL: 73.1

TT: 76.9

09

G14

2 Tầng

LL: 104.1

TT: 109.7

10

G15

2 Tầng

LL: 75.7

TT: 79.7

11

G16

2 Tầng

LL: 74.2

TT: 79.1

12

G17

2 Tầng

LL: 73.7

TT: 77.6

13

K1

4 Tầng

LL: 80.4

TT: 83.6

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.2

15

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

16

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

17

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

18

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

19

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

20

K4

4 Tầng

LL: 54.5

TT: 57.3

21

K5

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 48.6

22

K3

4 Tầng

LL: 54.0

TT: 57.1

23

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

24

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

25

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

26

G8

2 Tầng

LL: 89.0

TT: 94.7

27

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

28

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

01

F1

1 Tầng

LL: 142.3

TT: 150.6

Block D

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

03

G8

2 Tầng

LL: 88.9

TT: 94.7

04

G7

2 Tầng

LL: 93.2

TT: 99.9

05

G2

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

06

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

SV: 5.1

07

G5

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

08

G5

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

11

G2

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

12

G7

2 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

13

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.7

14

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

15

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

16

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

Block E

01

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

04

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

05

G8

2 Tầng

LL: 88.7

TT: 94.7

06

G7

2 Tầng

LL: 93.0

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.1

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.5

TT: 73.3

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.5

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.0

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.0

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.3

TT: 70.2

SV: 5.1

13

G2

2 Tầng

LL: 61.1

TT: 65.4

14

G9

2 Tầng

LL: 93.0

TT: 99.9

15

G10

2 Tầng

LL: 88.7

TT: 94.7

16

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

Mặt bằng FLOOR 3

 • Văn Phòng

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 110.8

TT: 118.8

05

VP7

LL: 92.6

TT: 97.3

06

VP8

LL: 97.3

TT: 102.3

04

H3

LL: 57.1

TT: 60.4

05

H2

LL: 89.1

TT: 94.7

06

H1

LL: 93.2

TT: 99.9

07

VP6

LL: 115.5

TT: 123.8

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

12

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

13

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

14

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

15

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

16

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

17

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Block B

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 98.4

TT: 105.9

05

VP9

LL: 75.6

TT: 80.0

06

VP6

LL: 106.3

TT: 114.6

07

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 67.0

TT: 71.1

12

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

13

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

14

VP6

LL: 99.0

TT: 105.5

15

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

16

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

17

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Block C

01

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

02

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

03

VP2

LL: 57.1

TT: 60.4

04

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

05

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

06

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

07

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

09

VP6

LL: 102.5

TT: 110.8

10

VP10

LL: 79.8

TT: 85.2

13

K1

4 Tầng

LL: 80.3

TT: 83.5

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.2

15

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

16

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

17

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

18

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

19

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

20

K4

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.3

21

K5

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 48.6

22

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

SV: 4.7

23

K3

4 Tầng

LL: 54.4

TT: 57.3

SV: 21.4

24

K3

4 Tầng

LL: 54.4

TT: 57.3

SV: 41.6

25

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.3

SV: 14.5

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 4

 • Văn Phòng

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 110.8

TT: 118.8

05

VP7

LL: 92.6

TT: 97.3

06

VP8

LL: 97.3

TT: 102.3

07

VP6

LL: 115.5

TT: 123.8

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

12

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

13

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

14

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

15

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

16

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

17

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

20

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Block B

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 98.4

TT: 105.9

05

VP9

LL: 75.6

TT: 80.0

06

VP6

LL: 106.3

TT: 114.6

07

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 67.0

TT: 71.1

12

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

13

VP1

LL: 77.5

TT: 81.9

14

VP6

LL: 99.0

TT: 105.5

15

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

16

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

17

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Block C

01

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

02

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

03

VP2

LL: 57.1

TT: 60.4

04

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

05

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

06

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

07

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

09

VP6

LL: 102.5

TT: 110.8

10

VP10

LL: 79.8

TT: 85.2

13

K1

4 Tầng

LL: 80.4

TT: 84.0

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.6

15

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

16

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

17

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

18

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

19

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

20

K4

4 Tầng

LL: 65.4

TT: 68.9

21

K5

4 Tầng

LL: 50.3

TT: 54.1

22

K3

4 Tầng

LL: 58.8

TT: 62.7

23

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

24

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

25

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1C

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 5

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 27.1

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 41.8

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 9.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 38.2

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 6.9

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 14.6

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 14.6

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 6.9

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 7.1

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

SV: 14.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 20.1

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 91.7

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 38.6

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 36.3

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 21.7

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

SV: 30.6

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

SV: 30.6

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 21.6

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 6-14

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUOKEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUOKEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUOKEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

2B

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

2B

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 15

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3A - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 16

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUOKEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUOKEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 17

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 18

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 19

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
05

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
16

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 20

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
05
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3C - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
04

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
05

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
15

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
16

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
13

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

view detail
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 21

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Block A Block B Block C Block D Block E

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Masterplan FLOOR 22

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
Block A Block B Block C Block D Block E

Block E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

view detail
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

view detail
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

view detail
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

view detail
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

view detail
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

view detail
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

view detail

Đăng ký nhận tin

Full name (*)
Phone (*)
Email (*)
Comment

Đăng ký nhận brochure

Full name (*)
Phone (*)
Email (*)
Comment
https://www.mteastmarkcity.vn/
https://www.mteastmarkcity.vn/catalog/view/