360°
090 888 6066

Mặt bằng tổng thể các Phân khu

Mặt bằng tổng thể các Phân khu

Mặt bằng TMDV TẦNG 1

 • Thương Mại Dịch Vụ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

G1

2 Tầng

LL: 56.0

TT: 60.1

02

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

04

H3

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

05

H2

3 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

06

H1

3 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.4

14

G20

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

15

G22

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.6

Tháp B

01

G1

2 Tầng

LL: 56.0

TT: 60.1

02

G19

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G18

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

04

G18

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

05

G23

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

06

G7

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.4

14

G21

2 Tầng

LL: 94.7

TT: 100.0

15

G11

2 Tầng

LL: 58.1

TT: 60.1

SV: 15.2

16

G24

2 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.6

17

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 59.6

18

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.6

Tháp C

01

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.3

02

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

04

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

05

G24

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

06

G11

2 Tầng

LL: 58.1

TT: 59.9

SV: 15.2

07

G12

2 Tầng

LL: 52.9

TT: 54.9

SV: 8.5

08

G13

2 Tầng

LL: 45.0

TT: 47.9

SV: 8.0

09

G14

2 Tầng

LL: 46.6

TT: 49.4

SV: 8.4

10

G15

2 Tầng

LL: 52.1

TT: 55.1

SV: 8.4

11

G16

2 Tầng

LL: 50.1

TT: 53.2

SV: 7.9

12

G17

2 Tầng

LL: 68.0

TT: 70.2

SV: 8.0

13

K1

4 Tầng

LL: 67.5

TT: 70.0

SV: 11.0

14

K2

4 Tầng

LL: 63.1

TT: 65.6

SV: 10.3

15

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.7

16

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

17

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

18

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 7.5

19

K3

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 47.9

SV: 9.2

20

K4

4 Tầng

LL: 46.6

TT: 48.5

SV: 9.3

21

K5

4 Tầng

LL: 36.2

TT: 38.1

SV: 9.8

22

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 13.6

23

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 23.6

24

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 44.7

25

K3

4 Tầng

LL: 45.4

TT: 47.8

SV: 62.1

26

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

27

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

28

G1

2 Tầng

LL: 56.6

TT: 61.1

29

F1

1 Tầng

LL: 141.6

TT: 149.7

Tháp D

01

G1

2 Tầng

LL: 56.6

TT: 61.1

02

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

03

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

04

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

05

G2

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

06

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

07

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

08

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G3

2 Tầng

LL: 62.8

TT: 66.5

11

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

12

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

13

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

14

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

15

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.7

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.3

Tháp E

01

G1

2 Tầng

LL: 55.9

TT: 60.6

02

G1

2 Tầng

LL: 55.5

TT: 59.6

03

G1

2 Tầng

LL: 55.5

TT: 59.6

04

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

05

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.6

06

G7

2 Tầng

LL: 94.3

TT: 100.0

07

G2

2 Tầng

LL: 60.0

TT: 64.6

08

G3

2 Tầng

LL: 62.7

TT: 66.5

09

G4

2 Tầng

LL: 47.9

TT: 50.9

10

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

11

G5

2 Tầng

LL: 59.9

TT: 64.6

12

G6

2 Tầng

LL: 59.1

TT: 63.0

13

G2

2 Tầng

LL: 60.1

TT: 64.6

14

G9

2 Tầng

LL: 76.2

TT: 80.9

15

G10

2 Tầng

LL: 70.4

TT: 74.6

16

G1

2 Tầng

LL: 55.8

TT: 59.6

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 61.6

Mặt bằng TMDV TẦNG 2

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

04

H3

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

05

H2

3 Tầng

LL: 89.1

TT: 94.7

06

H1

3 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

SV: 5.1

13

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

14

G20

2 Tầng

LL: 125.4

TT: 133.3

15

G22

2 Tầng

LL: 137.5

TT: 145.4

16

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

Tháp B

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G19

2 Tầng

LL: 67.9

TT: 71.9

03

G18

2 Tầng

LL: 76.4

TT: 80.8

04

G18

2 Tầng

LL: 76.5

TT: 80.8

05

G23

2 Tầng

LL: 99.8

TT: 106.2

06

G7

2 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.4

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.4

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

13

G2

2 Tầng

LL: 61.4

TT: 65.4

14

G21

2 Tầng

LL: 98.4

TT: 105.9

15

G11

2 Tầng

LL: 75.6

TT: 80.0

16

G24

2 Tầng

LL: 106.3

TT: 114.6

17

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

18

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

Tháp C

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

04

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

05

G24

2 Tầng

LL: 102.5

TT: 110.8

06

G11

2 Tầng

LL: 75.6

TT: 80.0

07

G12

2 Tầng

LL: 85.3

TT: 89.3

08

G13

2 Tầng

LL: 73.1

TT: 76.9

09

G14

2 Tầng

LL: 104.1

TT: 109.7

10

G15

2 Tầng

LL: 75.7

TT: 79.7

11

G16

2 Tầng

LL: 74.2

TT: 79.1

12

G17

2 Tầng

LL: 73.7

TT: 77.6

13

K1

4 Tầng

LL: 80.4

TT: 83.6

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.2

15

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

16

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

17

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

18

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

19

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

20

K4

4 Tầng

LL: 54.5

TT: 57.3

21

K5

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 48.6

22

K3

4 Tầng

LL: 54.0

TT: 57.1

23

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

24

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

25

K3

4 Tầng

LL: 54.2

TT: 57.2

26

G8

2 Tầng

LL: 89.0

TT: 94.7

27

G1

2 Tầng

LL: 57.1

TT: 60.4

28

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

01

F1

1 Tầng

LL: 142.3

TT: 150.6

Tháp D

01

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

03

G8

2 Tầng

LL: 88.9

TT: 94.7

04

G7

2 Tầng

LL: 93.2

TT: 99.9

05

G2

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

06

G6

2 Tầng

LL: 66.5

TT: 70.2

SV: 5.1

07

G5

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

08

G5

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

09

G4

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G3

2 Tầng

LL: 69.6

TT: 73.3

SV: 3.9

11

G2

2 Tầng

LL: 61.3

TT: 65.4

12

G7

2 Tầng

LL: 93.3

TT: 99.9

13

G8

2 Tầng

LL: 88.8

TT: 94.7

14

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

15

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

16

G1

2 Tầng

LL: 56.9

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

Tháp E

01

G1

2 Tầng

LL: 56.4

TT: 60.4

02

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

03

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

04

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

05

G8

2 Tầng

LL: 88.7

TT: 94.7

06

G7

2 Tầng

LL: 93.0

TT: 99.9

07

G2

2 Tầng

LL: 61.1

TT: 65.4

08

G3

2 Tầng

LL: 69.5

TT: 73.3

SV: 3.9

09

G4

2 Tầng

LL: 69.5

TT: 73.3

SV: 3.9

10

G5

2 Tầng

LL: 61.0

TT: 65.4

11

G5

2 Tầng

LL: 61.0

TT: 65.4

12

G6

2 Tầng

LL: 66.3

TT: 70.2

SV: 5.1

13

G2

2 Tầng

LL: 61.1

TT: 65.4

14

G9

2 Tầng

LL: 93.0

TT: 99.9

15

G10

2 Tầng

LL: 88.7

TT: 94.7

16

G1

2 Tầng

LL: 57.0

TT: 60.4

17

G1

2 Tầng

LL: 56.7

TT: 60.4

Mặt bằng TẦNG 3

 • Văn Phòng

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 110.8

TT: 118.8

05

VP7

LL: 92.6

TT: 97.3

06

VP8

LL: 97.3

TT: 102.3

04

H3

LL: 57.1

TT: 60.4

05

H2

LL: 89.1

TT: 94.7

06

H1

LL: 93.2

TT: 99.9

07

VP6

LL: 115.5

TT: 123.8

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

12

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

13

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

14

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

15

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

16

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

17

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Tháp B

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 98.4

TT: 105.9

05

VP9

LL: 75.6

TT: 80.0

06

VP6

LL: 106.3

TT: 114.6

07

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 67.0

TT: 71.1

12

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

13

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

14

VP6

LL: 99.0

TT: 105.5

15

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

16

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

17

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Tháp C

01

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

02

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

03

VP2

LL: 57.1

TT: 60.4

04

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

05

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

06

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

07

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

09

VP6

LL: 102.5

TT: 110.8

10

VP10

LL: 79.8

TT: 85.2

13

K1

4 Tầng

LL: 80.3

TT: 83.5

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.2

15

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

16

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

17

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

18

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

19

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

20

K4

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.3

21

K5

4 Tầng

LL: 45.5

TT: 48.6

22

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.2

SV: 4.7

23

K3

4 Tầng

LL: 54.4

TT: 57.3

SV: 21.4

24

K3

4 Tầng

LL: 54.4

TT: 57.3

SV: 41.6

25

K3

4 Tầng

LL: 54.3

TT: 57.3

SV: 14.5

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 4

 • Văn Phòng

 • Thương Mại Dịch Vụ

 • Sinh hoạt cộng đồng

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 110.8

TT: 118.8

05

VP7

LL: 92.6

TT: 97.3

06

VP8

LL: 97.3

TT: 102.3

07

VP6

LL: 115.5

TT: 123.8

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

12

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

13

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

14

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

15

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

16

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

17

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

20

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Tháp B

01

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

02

VP4

LL: 66.4

TT: 70.2

03

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

04

VP5

LL: 98.4

TT: 105.9

05

VP9

LL: 75.6

TT: 80.0

06

VP6

LL: 106.3

TT: 114.6

07

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.2

TT: 60.4

09

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

10

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

11

VP1

LL: 67.0

TT: 71.1

12

VP1

LL: 77.4

TT: 81.9

13

VP1

LL: 77.5

TT: 81.9

14

VP6

LL: 99.0

TT: 105.5

15

VP5

LL: 93.3

TT: 99.9

16

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

17

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

18

VP3

LL: 69.5

TT: 73.4

19

VP2

LL: 61.5

TT: 65.4

Tháp C

01

VP6

LL: 89.1

TT: 94.7

02

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

03

VP2

LL: 57.1

TT: 60.4

04

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

05

VP1

LL: 56.9

TT: 60.4

06

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

07

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

08

VP1

LL: 57.1

TT: 60.4

09

VP6

LL: 102.5

TT: 110.8

10

VP10

LL: 79.8

TT: 85.2

13

K1

4 Tầng

LL: 80.4

TT: 84.0

14

K2

4 Tầng

LL: 75.0

TT: 78.6

15

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

16

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

17

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

18

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

19

K3

4 Tầng

LL: 59.1

TT: 62.8

20

K4

4 Tầng

LL: 65.4

TT: 68.9

21

K5

4 Tầng

LL: 50.3

TT: 54.1

22

K3

4 Tầng

LL: 58.8

TT: 62.7

23

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

24

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

25

K3

4 Tầng

LL: 59.0

TT: 62.8

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 5

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 27.1

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 41.8

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 9.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 38.2

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 6.9

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 14.6

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

SV: 14.6

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 6.9

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 7.1

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

SV: 14.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 20.1

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 91.7

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

SV: 38.6

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

SV: 36.3

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 21.7

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

SV: 30.6

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

SV: 30.6

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

SV: 21.6

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 6-14

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 15

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 16

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp A

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp B

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 17

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 18

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
05

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
16

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 19

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
05

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
06

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
14

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
16

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
17

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 20

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
01
02
03
04
05
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp C

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp D

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
03

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
04

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
05

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
04

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
15

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
16

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
13

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
04

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

2A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 93.3

TT: 99.9

xem chi tiết
15

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 21

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng dưới)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
05

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
12

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
13

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
16

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
17

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
18

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Mặt bằng TẦNG 22

 • 1 + 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ - Dual Key

 • Duplex (Tầng trên)

01
02
03
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
12
13
14
Tháp A Tháp B Tháp C Tháp D Tháp E

Tháp E

01

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết
02

2B

2 Phòng ngủ

LL: 66.4

TT: 70.2

xem chi tiết
03

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
04

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
03

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
04

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
05

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
06

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
07

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
08

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
09

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
10

2C

1+1 Phòng ngủ

LL: 60.1

TT: 63.4

xem chi tiết
11

1A - DUAL KEY

3 Phòng ngủ

LL: 89.4

TT: 95.7

xem chi tiết
14

3A - DUPLEX

6 Phòng ngủ

LL: 182.8

TT: 195.6

xem chi tiết
15

3C - DUPLEX

2 Phòng ngủ

LL: 127.2

TT: 135.0

xem chi tiết
12

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
13

1B

2 Phòng ngủ

LL: 69.5

TT: 73.4

xem chi tiết
14

1C

1+1 Phòng ngủ

LL: 61.4

TT: 65.4

xem chi tiết

Đăng ký nhận tin

Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung

Đăng ký nhận brochure

Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung
https://www.mteastmarkcity.vn/
https://www.mteastmarkcity.vn/catalog/view/